Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Revoluţiei, nr. 4 – 6, judeţul Sibiu, recrutează candidaţi pentru participarea la sesiunea de admitere ianuarie 2019 la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj Napoca. Toate datele legate de locurile disponibile le găsiți AICI

Cererile-tip de înscriere se vor primi  până la data limită 23 noiembrie 2018 pentru  şcolile postliceale ale M.A.I. – sesiunea ianuarie 2019;

Şcolile postliceale ale M.A.I. organizează concursul de admitere în perioada 10 – 21 ianuarie 2019, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;

 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 4. să fie apţi  din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

 8. să nu aibă antecedente penale,  cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 11. nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

 12. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară;

 13. m. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 14. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Nu se acordă derogări de la condiţiile de înscriere.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

 1. Cererea de  înscriere la concursul de admitere;

 2. Curriculum vitae – Europass (CV);

 3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;

 4. Copii ale diplomei de bacalaureat şi a foii matricole, a actului de identitate, carnetul de muncă/certificat stagiu de cotizare şi, dacă este cazul, livretul militar;

 5. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

 6. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

 7. Cazierul judiciar al candidatului;

 8. Fişă medicală tip de încadrare în MAI;

 9. Trei fotografii 3×4 cm şi o fotografie 9×12,

 10. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, din municipiul Sibiu, str. Revoluţiei nr.4 – 6,  în zilele de marţi şi joi, între orele 10,00 – 15,00 de unde se pot primi informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat, tematica şi bibliografia de concurs.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0269.20.83.11  (şi pe site-ul http://sb.politiaromana.ro).

Articolul precedentBlocaj de DN 7 în urma unui accident. Coloana de mașini a depășit 8 km
Articolul următorNoaptea Cecetătorilor a ajuns la cea de-a V-a ediție