Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de act normativ care reglementează condițiile generale de înființare și funcționare a băncilor naționale de dezvoltare, care sunt constituite și funcționează ca instituții de credit conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și ale Regulamentului UE nr.575/2013, ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora, precum și ale altor acte normative aplicabile. Scopul creării băncilor naționale de dezvoltare în România este abordarea directă a disfuncționalităților pieței financiare și a decalajelor de finanțare, în baza unei analize independente ex-ante, în scopul atenuării și reducerii lor prin desfășurarea de activități de dezvoltare, în conformitate cu legislația Uniunii Europene aplicabilă și cu actul constitutiv al fiecărei bănci de dezvoltare.

Băncile de dezvoltare acordă finanțare în condiții de piață și acționează complementar instituțiilor de credit în scopul remedierii deficitelor de finanțare și disfuncționalităților pieței financiare.

”Guvernul își asumă responsabilitatea de a asigura o infrastructură sustenabilă pentru România, indispensabilă pentru dezvoltarea mediului de afaceri și creșterii nivelului de trai”, a precizat dl Adrian Câciu, ministrul Finanțelor.

Principalele aspecte reglementate prin proiectul de lege sunt:

a) Scopul – sprijinirea antreprenoriatului, dezvoltarea socio-economică și regională în România prin promovarea investițiilor și facilitarea accesului la finanțare pentru beneficiarii eligibili, implementarea și/sau administrarea instrumentelor financiare finanțate din fondurile europene structurale și de investiții, precum și acordarea de finanțări în cadrul inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, inclusiv pentru investiții co-finanțate de instituții financiare internaționale. Principalele domenii sprijinite de băncile de dezvoltare sunt: activități economice desfășurate de întreprinderile mici și mijlocii; domenii și activități finanțate din fonduri europene; cercetare, dezvoltare și inovare; agricultură; proiecte mari de infrastructură și investiții strategice.
b) Forma legală – persoane juridice române constituite ca societăți pe acțiuni ale căror condiții de organizare și funcționare se stabilesc prin actul constitutiv elaborat în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Băncile de dezvoltare sunt deținute în întregime, în mod direct pe toată durata de funcționare, de către statul român, prin Ministerul Finanțelor.
c) Capitalul social – se asigură din bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legile bugetare anuale și/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului.
d) Guvernanță – sistemul de administrare se stabilește prin actul constitutiv al acestora care se aprobă prin hotărâre de Guvern după obținerea autorizației de constituire a băncii de la BNR. Procedura de numire a membrilor organelor statutare ale fiecărei bănci de dezvoltare se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Membrii organelor de conducere ale băncilor de dezvoltare își exercită atribuțiile în mod independent, cu loialitate, diligență și respectând obiectivele și strategia stabilită de adunarea generală a acționarilor a fiecărei bănci de dezvoltare. Primii membri ai organelor statutare până la obținerea autorizării de funcționare de la BNR se nominalizează de către Ministerul Finanțelor prin ordin al ministrului Finanțelor.
e) Activități desfășurate – se stabilesc prin actul constitutiv aprobat cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare. Băncile de dezvoltare pot funcționa doar pe baza autorizației emise de Banca Națională a României în conformitate cu prevederile referitoare la autorizarea unei instituții de credit și după emiterea unei decizii pozitive din partea Comisiei Europene privind aspectele de ajutor de stat.
f) Beneficiari eligibili – băncile de dezvoltare oferă produse financiare în principal următoarelor categorii de beneficiari eligibili: întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, companii de tip start-up și din domenii inovatoare, unități administrativ-teritoriale, companii de utilități publice aflate în subordinea unităților administrativ–teritoriale; companii, universități, institute de cercetare-dezvoltare, entități publice socio-culturale, întreprinderi sociale.
g) Surse de finanțare necesare pentru derularea activităților desfășurate de băncile de dezvoltare: comisioane, dobânzi și tarife rezultate din prestarea activităților specifice și suportate de către beneficiarii eligibili ai băncilor de dezvoltare, fonduri atrase de pe piețele financiare interne și internaționale, fonduri de la instituțiile financiare internaționale, fonduri încredințate pe bază de mandat de autorități ale administrației publice, fonduri de la bugetul de stat pentru asigurarea capitalului social al băncii și pentru acoperirea cheltuielilor cu taxele și tarifele necesare înființării fiecărei bănci de dezvoltare, venituri din privatizare, împrumuturi subordonate acordate de statul român, alte surse de finanțare, stabilite prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităților de utilizare.
h) Garanții de stat – statul român, prin MF, garantează, irevocabil și necondiționat, atât executarea principalului aferent obligațiilor de plată, cât și executarea tuturor obligațiilor de garantare asumate în nume și cont propriu de către fiecare bancă de dezvoltare, în cazul în care obligațiile respective nu beneficiază de nicio altă garanție.

Proiectul de act normativ este publicat la rubrica Transparență decizională.

Articolul precedentȘoferii vor putea raporta GROPILE de pe autostrăzile și drumurile naționale prin intermediul unei aplicații GPS
Articolul următor85 de coșuri stradale speciale pentru colectarea dejecțiilor animalelor de companie